ekspert slider3
POZNAJ KLUCZOWE ZAGADNIENIA

-SKORZYSTAJ Z PORAD NASZEGO ESPERTA

Uszczerbek na zdrowiu po wypadku Skutkiem prawie każdego wypadku, w tym wypadku samochodowego, wypadku przy pracy czy wypadku w gospodarstwie rolnym, może być trwały uszczerbek na zdrowiu Poszkodowanego. W sytuacji, gdy Poszkodowany doznał w wyniku wypadku obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, zakład ubezpieczeń zazwyczaj powołuje komisję lekarską, która orzeka procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu. Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest czynnikiem, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania.

Niekiedy zakłady ubezpieczeń nie powołują komisji lekarskiej, a lekarz ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji leczenia. W przypadku odszkodowania za utratę zdrowia, dochodzonego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest tylko jednym z wielu czynników, który wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania. Zdarza się jednak, że dla zakładu ubezpieczeń jest to jedyny czynnik, jaki jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Należy jednak pamiętać, że przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę, nie może być brana pod uwagę tylko i wyłącznie wysokość procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

1. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu  Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym poszkodowanego może polegać na cierpieniach związanych bezpośrednio ze stanem zdrowia, ale również z jego dalszymi następstwami. Jako negatywne skutki można wymienić zmiany w wyglądzie, psychice, poczuciu osamotnienia, nieprzydatności społecznej bądź nawet wykluczenia społecznego. Jeżeli więc poszkodowany doznał takich negatywnych skutków albo odczuwa obawy o stan swojego zdrowia, może starać się o przyznanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, iż nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, są podstawą do przyznania zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Również w tym krótkim czasie poszkodowany musi znosić cierpienia fizyczne i psychiczne, a to usprawiedliwia przyznanie zadośćuczynienia za doznany uszczerbek.

2. Długotrwałe leczenie i rekonwalescencja Leczenie po wypadkach komunikacyjnych jest często długotrwałe, a jego koszty zwykle znacznie przekraczają możliwości finansowe poszkodowanych, niejednokrotnie gwałtownie pozbawionych możliwości zarobkowania, z uwagi na doznane w wypadku urazy. Tymczasem skuteczność leczenia i rehabilitacji w dużej mierze zależy od szybkości ich rozpoczęcia i częstotliwości zabiegów. Odnalezienie się w takiej sytuacji bywa bardzo trudne, zwłaszcza, gdy do fizycznych następstw urazów dochodzi frustracja i poczucie bezsilności. Osoby poszkodowane często nie mają świadomości, że należy im się pomoc oraz jaki powinien być jej wymiar i okres oczekiwania na nią.

3. Renta z tytułu niezdolności do pracy Bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym może przysługiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Możliwość dochodzenia tych roszczeń, uzależniona jest od wystąpienia negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego na życie poszkodowanego, zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. Niekiedy zdarza się, że poszkodowany, w wyniku wypadku drogowego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. W takiej sytuacji może otrzymać od zobowiązanego rentę uzupełniającą, której wysokość ustala się w oparciu o porównanie dochodów poszkodowanego przed i po wypadku drogowym. Jeżeli poszkodowany odniósł w wypadku drogowym obrażenia i w związku z tym wzrosły jego potrzeby, może otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, która rekompensować będzie wszelkie wydatki, które dodatkowo musi ponosić.

NASI PARTNERZY

Znajdziesz nas na Facebooku
f Kancelaria-Odszkodowawcza-Rubikon
   
i
 Infolinia: 801 555 518

Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon Sp. z o.o.
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
tel. 71 337 58 41

Copyright 2014 Kancelaria Odszkodowawcza Rubikon
Realizacja: Agencja reklamowa3motion